Wszystko - System polityczny

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
=> Prawica
=> Centropawica
=> Lewica
=> Centrolewica
=> Centrum
=> Skrajna Prawica
=> Skrajna Lewica
=> Liberalizm
=> Konserwatyzm
=> Narodowy Radykalizm
=> Narodowy Konserwatyzm
=> Narodowy Katolicyzm
=> Narodowy Bolszewizm
=> Narodowy Syndykalizm
=> Lewica Narodowa
=> Nacjonalizm
=> Rasizm
=> Loża Ekspertów
=> Państwo Unitarne
=> Federacja
=> Unia personalna
=> Unia realna
=> Konfederacja
=> Państwo zregionalizowane
=> Ustrój polityczny
=> System polityczny
=> System parlamentarny
=> System parlamentarno-gabinetowy
=> System parlamentarno-komitetowy
=> System gabinetowo-parlamentarny
=> System prezydencki
=> System półprezydencki
=> Państwo złożone
=> Absolutyzm klasyczny
=> Absolutyzm oświecony
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

System polityczny - ogół organów państwowych, partii politycznych oraz organizacji i grup społecznych (formalnych i nieformalnych), uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa oraz ogół generalnych zasad i norm regulujących wzajemne stosunki między nimi.

 

Termin pojawił się w literaturze w roku 1953, w pracy Davida Eastona pod tym samym tytułem, zastępując używany do tej pory "system rządów".

Główne elementy systemu politycznego

 • Społeczność, której byt jest współzależny, składająca się z grup o interesach zbieżnych i sprzecznych,
 • Organizacje artykułujące i reprezentujące interesy tych grup poprzez zdobywanie i sprawowanie władzy państwowej bądź wywieranie na nią wpływu,
 • Instytucje władzy państwowej, dysponujące monopolem uzgadniania interesów zarówno sposobami perswazji, jak przymusu i przemocy,
 • Formalne i zwyczajowe normy regulujące wzajemne relacje i funkcjonowanie wszystkich części składowych systemu,
 • Ideologie i strategie polityczne, stanowiące oprogramowanie ukierunkowujące działalność systemów państwowych i partyjnych,
 • Instytucje i organizacje międzynarodowe do których są afiliowane państwa i partie polityczne, których rola wzrasta w warunkach integracji kontynentalnych i globalizacji.

Typologia ujęć teoretycznych

W politologii najczęściej podaje się trzy rodzaje systemów politycznych:

Koncepcja systemowo-funkcjonalna

W tym ujęciu żadna część układu politycznego nie może istnieć bez innej, łączą je funkcjonalne zależności. Życie polityczne to system powiązanych czynności.

System polityczny jest częścią systemu społecznego obejmującego całe społeczeństwo, obejmuje trzy elementy:

 • wspólnotę polityczną
 • reżim polityczny
 • instytucje polityczne.

Najważniejsze składniki działania politycznego to:

 • wejście (input) - czyli żądanie wysunięte ze strony społeczności w stronę rządzących. Jest to wykładnia oczekiwań społecznych.
 • proces wewnątrz systemowego przetwarzania (conversion) - pozyskanie poparcia dla żądania oraz następnie proces przetwarzania go w decyzję.
 • wyjście (output) - ujawnienie decyzji
 • sprzężenie zwrotne - przechodzi przez otoczenie- element porozumiewania się
 • otoczenie - otoczenie wewnętrzne to społeczeństwo tworzy system polityczny.
      otoczenie zewnętrzne to systemy międzynarodowe

Przedstawicielami tego nurtu są: David Easton, Gabriel Almond, Bingham G. Powell i Karl W. Deutsch.

Koncepcja strukturalno-instytucjonalna

W tym rozumieniu system polityczny jest równorzędnym z ekonomicznym i kulturowym, podsystemem społecznym, wyodrębnionym z działalności grup społecznych. Oprócz podmiotów związanych stricte z działaniem politycznym, w ujęciu strukturalno-instytucjonalnym mieszczą się również organizacje pozarządowe.

Na podsystem ten składają się:

 • struktura polityczna
 • normy polityczne i prawne
 • stosunki polityczne
 • świadomość polityczna
 • kultura polityczna

Koncepcja instytucjonalno-normatywna

Ten model charakteryzuje się uwypukleniem znaczenia instytucji i norm politycznych, które mają decydujące znaczenie w relacji władzy i społeczeństwa. Wyróżnia się trzy elementy systemu politycznego w takim rozumieniu:

 • idee i wartości polityczne
 • organizacje i instytucje polityczne wywierające wpływ i uczestniczące w życiu politycznym kraju
 • normy regulujące i organizujące wcielanie w życie idei politycznych oraz normujące struktury i funkcjonowanie instytucji politycznych.

Charakterystyka typowych systemów politycznych na świecie

Liberalny system polityczny:

 • konkurencyjny system partyjny
 • instytucjonalne zabezpieczenie praw
 • silne civil society
 • wolne wybory poddane społecznej kontroli
 • bazowanie na demokracji większościowej lub konsensualnej

Postkomunistyczny system polityczny:

 • wyznaczone na przełomie lat 80. i 90. trzy cele transformacji:
  • demokracja parlamentarna
  • gospodarka rynkowa
  • suwerenność narodowa
 • różne tempo realizacji wytyczonych celów
 • wzrastająca rola partii politycznych
 • wysokie koszty społeczne transformacji
 • zjawisko korupcji na szeroką skalę

Wschodnioazjatycki system polityczny:

 • wzrost i budowa dobrobytu
 • aprobata dla liderów silnego rządu
 • szacunek dla państwa

Islamski system polityczny

 • stosunki polityczne są zgodne z zasadami religijnymi islamu, bazują na nauce Mahometa
 • występowanie odmian fundamentalistycznych islamu, np. z tendencjami absolutystycznymi (Arabia Saudyjska), lub też rewolucyjnego populizmu (Iran za rządów Chomeiniego do 1989 r.);

Reżim wojskowy;

 • podporządkowanie wszystkich czynników kształtujących system polityczny władzom wojskowym;
 • występowanie różnej formy reżimu wojskowego, np. klasyczna wojskowa junta, czy też spersonalizowana dyktatura wojskowa wspierana przez armię z charyzmatycznym przywódcą

Modele ustrojowe w państwach demokratycznych

Ze względu na charakter systemu politycznego wyróżnia się modele:

 • demokratyczne
 • częściowo demokratyczne
 • autorytarne

Ze względu na strukturę i organizację instytucji, wyróżnia się:

 • system parlamentarny (Prezydent powoływany jest przez parlament. Przezeń powoływany jest także rząd. Parlament odgrywa więc w takim państwie rolę dominującą. Głowa państwa nie ponosi odpowiedzialności politycznej ze względu na jej niewysoką rangę. Jest jedynie odpowiedzialna konstytucyjnie, np. za zdradę);
  • system parlamentarno-gabinetowy;
  • system gabinetowo-parlamentarny;
  • system parlamentarno-komitetowy (np. Szwajcaria - bez wyraźnie zarysowanego podziału władz. Dużą rolę odgrywa natomiast demokracja bezpośrednia),
  • system kanclerski;
 • system prezydencki (np. Stany Zjednoczone - Prezydent łączy w sobie funkcję głowy państwa i szefa rządu. Kieruje on całą władzą wykonawczą, wytycza politykę zagraniczną, wybiera rząd);
 • systemy mieszane, m.in.:
  • system semiprezydencki - głowa państwa ma prawo rozwiązać parlament, ponadto pochodzi ona z wyborów powszechnych. Taki system można zaobserwować np. we Francji;
  • system supersemiprezydencki (np. Rosja i inne republiki postradzieckie) - odmiana systemu prezydenckiego, w którym istnieje wprawdzie urząd premiera, jednak jego kompetencje są znacznie ograniczone na rzecz prezydenta.

Ze względu na strukturę terytorialno-organizacyjną, wyróżnia się:

 • państwa unitarne
 • państwa złożone
Dzisiaj stronę odwiedziło już 30 odwiedzający (95 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=