Wszystko - Miasto, Wieś, Osada

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
=> Kolbuszowa
=> Ustrzyki Dolne
=> Boguchwała
=> Kolbuszowa Dolna
=> Kolbuszowa Górna
=> Werynia
=> Nowa Wieś
=> Bukowiec
=> Zarębki
=> Mazury
=> Kosowy
=> Cmolas
=> Majdan Królewski
=> Niwiska
=> Raniżów
=> Dzikowiec
=> Mechowiec
=> Wilcza Wola
=> Polańczyk
=> Wołkowyja
=> Hadykówka
=> Jagodnik
=> Ostrowy Baranowskie
=> Ostowy Tuszowskie
=> Poręby Dymarskie
=> Toporów
=> Trzęsówka
=> Domatków
=> Kupno
=> Przedbórz
=> Widełka
=> Kłapówka
=> Świerczów
=> Huta Przedborska
=> Poręby Kupieńskie
=> Baranów Sandomierski
=> Sulęcin
=> Strzelce Krajeńskie
=> Nashville
=> Addis Abeba
=> Kair
=> Bratysława
=> Rzeszów
=> Warszawa
=> Kraków
=> Londyn
=> Moskwa
=> Paryż
=> Meksyk (miasto)
=> Tokio
=> Seul
=> Nowy Jork
=> Chicago
=> Los Angeles
=> San Francisco
=> Las Vegas
=> San Diego
=> Malibu
=> El Paso
=> Madryt
=> Lizbona
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

Liczba polskich wsi wynosi 42 835, a wraz z podległymi im koloniami, przysiółkami i osadami 56 537.

Definicje wsi 

Definicja wg Kiełczewskiej-Zaleskiej – wieś to osada, w której ludność zajmuje się uprawą roślin i chowem zwierząt.

Definicja wg Szymańskiego – zbiorowisko ludzi albo osiedla z należącymi doń gruntami.

Definicja wg Turowskiego – wieś to społeczność lokalna, której funkcję produkcyjną uzupełnia funkcja rodziny i czyni to w sposób jednolity z zachowaniem kontroli społecznej.

Definicja wg Tkocza – wieś to twór terytorialny mający granicę, rozłóg ziemi, siedlisko (zagrodę) stanowiące całość przestrzenną o określonych więzach społecznych oraz uprawnieniach prawnych.

Typy wsi 

 • łańcuchówka (wieś leśno-łanowa)
 • okolnica
 • wieś placowa (owalnica)
 • rzędówka
 • szeregówka
 • ulicówka
 • wielodrożnica
 • widlica
 • wieś letniskowa
 • wieś samotnicza
 • wieś służebna
 • wieś rozproszona
 • wieś folwarczna
 • wieś fryderycjańska, wieś józefińska
 • wola
 • wólka
 • wieś przygranicznaOsada - miejsce dłuższego pobytu grupy ludzi wraz z szeregiem urządzeń wykonanych przez nich dla zapewnienia sobie warunków niezbędnych do prowadzenia przyjętego przez tę grupę ludzką trybu i poziomu życia.

W Królestwie Polskim przyjmowano, że osiąga wielkość pośrednią między miastem a wsią.

Obecnie osada to niewielka jednostka osadnicza na terenie wiejskim o odmiennym (wyróżniającym się) charakterze zabudowy albo zamieszkaną przez ludność związaną z określonym miejscem lub rodzajem pracy, w szczególności: osada młyńska, osada leśna, osada rybacka, osada kolejowa, osada po byłym państwowym gospodarstwie rolnym.

Osada może być samodzielna lub może stanowić część innej jednostki osadniczej.

Miasto
(łac. civitas) - historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia. W różnych państwach kryteria miejskości są różne. Najczęściej są to kryteria ludnościowe, bądź prawno-administracyjne (prawa miejskie).

Czynniki miastotwórcze 

Wśród czynników miastotwórczych można wymienić następujące:

 • przedsiębiorczość indywidualną i zbiorową mieszkańców i tzw. patriotyzm lokalny – czynnik społeczny
 • czynniki lokalizacji przemysłu, budownictwa, transportu oraz usług produkcyjnych – czynniki produkcyjne
 • czynniki zainwestowania w infrastrukturze społecznej i ekonomicznej – czynniki zainwestowania infrastrukturalnego
 • czynniki historyczne umożliwiające kontynuację procesów rozwojowych dotychczasowych funkcji tradycyjnych, uwarunkowanie biegiem historii
 • położenie względem tzw. otocznie będącego siłą motoryczną rozwoju miast
 • rezerwy terenów miejskich
 • dostępność komunikacyjna do źródeł zasilania w wodę, energię elektryczną itp.
 • siła oddziaływania potencjału lub grawitacji w strefie wpływu wielkich miast – czynnik aglomeracji i deglomeracji miast

Sytuacja prawna 

Systemy prawne i administracyjne wielu krajów podchodzą do kwestii nazewnictwa obszarów zurbanizowanych na różne sposoby. W większości krajów Europy kontynentalnej nie stosuje się formalnego rozróżnienia między miastami dużymi a małymi, a miasta nie stanowią zazwyczaj odrębnych jednostek w podziale administracyjnym kraju. Z kolei w krajach anglojęzycznych często istnieje różnorodny i wielostopniowy podział na jednostki o różnych sytuacjach prawnych - od dużych miast (city), przez miasta mniejsze (town), do zurbanizowanych jednostek osadniczych określanych innymi nazwami (m.in. borough, township, municipality), często nie posiadających własnych samorządów.

Polska 

Rozmieszczenie miast w Polsce

W Polsce przyjmuje się następującą definicję prawną: miasto to jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych posiadającą prawa miejskie, bądź status miasta nadany w trybie określonym przepisami.

W podziale administracyjnym miasta mają status samodzielnej gminy (gmina miejska) lub - w przypadku niewielkich miast - wchodzi w skład gminy miejsko-wiejskiej. Miasta będące samodzielną gminą mogą dzielić się na tzw. jednostki pomocnicze: dzielnice lub osiedla, a także - co ciekawe sołectwa. W Polsce miasta będące samodzielnymi gminami zarządzane są przez prezydenta miasta jeśli liczą powyżej 100 tys. mieszkańców lub burmistrza w wypadku mniejszych miast (burmistrz jest także organem wykonawczym gminy miejsko-wiejskiej).

Etapy rozwoju miast 

Urbanizacja charakteryzuje się szybszym tempem wzrostu zaludnienia obszarów centralnych miasta aniżeli obszarów zewnętrznych. Liczba ludności całej aglomeracji wzrasta na skutek dodatniego przyrostu naturalnego i migracji ludności. Napływ ludności do miasta jest wysoki i związany jest ze wzrostem zatrudnienia, głównie w przemyśle.

Suburbanizacja charakteryzuje się szybszym przyrostem ludności na obszarach zewnętrznych aniżeli w centrum miasta. Przyrost naturalny na obszarach zewnętrznych jest wyższy, a niektóre centralne obszary wykazują przyrost ujemny. Okres ten jest okresem rozwoju aglomeracji. Główne miasto traci na znaczeniu i zaczyna chylić się ku upadkowi. O zmianie ludności w dalszym ciągu decydują migracje, zatrudnienie ogółem wzrasta, ale w niektórych centralnych dzielnicach zaczyna występować spadek tej wielkości. Podstawowa rola i zatrudnienie w sferze usług.

Dezurbanizacja charakteryzuje się spadkiem liczby ludności na obszarze centralnym, a następnie również i zewnętrznym. Spadek ten powoduje zmniejszanie się aglomeracji jako całości, tempo migracji ludności z obszarów węzłowych (centralnych) na obszary zewnętrzne i do mniejszych miast przewyższa jej przyrost na obszarach zewnętrznych aglomeracji. W fazie tej funkcje centrów miast ulegają bardzo silnej erozji. Funkcja mieszkaniowa zanika, działalność usługowa nastawiona na zaspokojenie potrzeb ludności też się zmniejsza, funkcja administracyjna i zatrudnienie wzrastają, infrastruktura przeznaczona dla transportu zajmuje coraz większe obszary, co koliduje z funkcja mieszkaniową. Funkcje społeczne i kulturalne spełniane przez centra miast ulegają zmniejszeniu.

Reurbanizacja występuje wówczas, gdy udział ludności obszaru centralnego w ogólnej liczbie ludności rośnie początkowo na skutek zahamowania tempa ubytku, a następnie wzrostu ludności tego obszaru. W procesie odradzania się miasta przeważają siły dośrodkowe, w przeciwieństwie do fazy dezurbanizacji, w której dominowały siły odśrodkowe.

Funkcje miast 

Funkcje egzogeniczne i funkcje endogeniczne. Funkcje endogeniczne to funkcje miasta skierowane do wewnątrz (administracja miejska, część handlu). Funkcje egzogeniczne to funkcje skierowane na zewnątrz miasta (przemysł, turystyka, handel morski itp.).

Funkcje egzogeniczne dzielą sie na:

 • funkcje centralne - usługi, handel i drobna wytwórczość skierowane do ściśle określonego, zdefiniowanego i na ogół leżącego wokół miasta zaplecza (por. teoria Christallera),
 • funkcje wyspecjalizowane - funkcje o zasięgu zmiennym, często trudnym do zdefiniowania, niehierarchicznym: działalność przemysłu, turystyka itp.
 • funkcje mieszane - oba wspomniane typy nakładają sie na siebie.

Układy lokalizacyjne miast wg. funkcji miasta:

 • układ ośrodków centralnych (central places),
 • układ ośrodków wyspecjalizowanych (specialized cities),
 • układ systemów sieci (network system),
 • układ miast - wrót (gateway cities).

Funkcje miast zależą od przeważającej funkcji i infrastruktury z tym związanej. Wyróżnia się miasta o funkcji:

 • przemysłowej - gdzie większość ludzi znajduje zatrudnienie w przemyśle, obojętnie czy jest to przemysł ciężki, lekki, górniczy czy chemiczny; np. Katowice
 • transportowej - tutaj wyróżnia się kilka podkategorii, jest to także kategoria, która nigdy nie występuje samodzielnie, miasto o tej funkcji spełnia co najmniej jeszcze jedną:
  • transportowa lotnicza - w mieście znajduje się co najmniej małe lotnisko międzynarodowe (np. Warszawa)
  • transportowa portowa - miasto posiada port żeglugi (np. Szczecin, Gdańsk, Gdynia)
  • transportowa kolejowa - każde miasto posiadające dworzec kolejowy o większym znaczeniu
 • usługowej - miasto z przeważającą liczba sklepów, marketów, szpitali, przedszkoli, lekarzy itp. (np. Łódź)
 • religijnej - miejsce kultu religijnego (np. Częstochowa, Mekka)
 • uzdrowiskowej (np. Ciechocinek, Nałęczów).

Miasto stołeczne 

Miasto stołeczne to nazwa zarezerwowana dla stolicy kraju, jest ona również stosowana w nazwach miast pełniących niegdyś tę funkcję, albo miast posiadających formalnie, de iure status stołeczny, lecz de facto nie wypełniających w praktyce administracyjnych funkcji stolicy. W wielu przypadkach miasta stołeczne posiadają odrębny status administracyjny, często są wydzielone z podziału administracyjnego państwa na specjalnych warunkach.

Warszawa posiadała specjalny status administracyjny w latach 1946-1975, i jako jedno z kilku miast w Polsce (stanowiła wówczas miasto wydzielone, tzw. województwo miejskie). Obecnie Warszawa jest integralną częścią województwa mazowieckiego bez specjalnego statusu administracyjnego.

Największe miasta świata 

50 największych miast świata; skróty: A. - Ahmadabad, B. - Bangalore, Ć. - Ćottogram, H. - Hajdarabad, Kalk. - Kalkuta, M. - Madras, P. - Pusan, T. - Tianjin, W. - Wuhan
Szanghaj
Szanghaj
Bombaj
Bombaj
Karaczi
Karaczi
Buenos Aires
Buenos Aires
N. Delhi
N. Delhi
Manila
Manila
Moskwa
Moskwa
Seul
Seul
São Paulo
São Paulo
Stambuł
Stambuł
Lagos
Lagos
Meksyk
Meksyk
Dżakarta
Dżakarta
Tokio
Tokio
Nowy Jork
Nowy Jork
Kinszasa
Kinszasa
Lima
Lima
Kair
Kair
Pekin
Pekin
Londyn
Londyn
Teheran
Teheran
Bogotá
Bogotá
Lahaur
Lahaur
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Dhaka
Dhaka
Bagdad
Bagdad
Bangkok


Bangkok
B.


B.
Santiago
Santiago
Kalk.
Kalk.
Toronto
Toronto
Rangun
Rangun
Sydney
Sydney
M.
M.
Rijad
Rijad
W.

W.
Petersburg
Petersburg
Chongqing


Chongqing
Xi'an
Xi'an
Chengdu
Chengdu
Los Angeles
Los Angeles
Aleksandria
Aleksandria
T.


T.
Melbourne
Melbourne
A.

A.
P.


P.
Abidżan
Abidżan
Ć.


Ć.
Kano
Kano
H.

H.
50 największych miast świata; skróty: A. - Ahmadabad, B. - Bangalore, Ć. - Ćottogram, H. - Hajdarabad, Kalk. - Kalkuta, M. - Madras, P. - Pusan, T. - Tianjin, W. - Wuhan
Szanghaj
Szanghaj
Bombaj nocą
Bombaj nocą
Meksyk nocą
Meksyk nocą
Tokio
Tokio
Paryż
Paryż
La Paz
La Paz

Według liczby ludności zamieszkałej w granicach administracyjnych miasta. Dane z roku 2005.

Miejsce Miasto Populacja Kraj Kontynent
1 Szanghaj 14.609.000 Chiny Azja
2 Bombaj 12.692.000 Indie Azja
3 Karaczi 11.624.000 Pakistan Azja
4 Buenos Aires 11.574.000 Argentyna Ameryka Południowa
5 Nowe Delhi 10.928.000 Indie Azja
6 Manila 10.445.000 Filipiny Azja
7 Moskwa 10.381.000 Rosja Europa
8 Seul 10.349.000 Korea Południowa Azja
9 São Paulo 10.021.000 Brazylia Ameryka Południowa
10 Stambuł 9.792.000 Turcja Europa i Azja
11 Lagos 8.789.000 Nigeria Afryka
12 Meksyk 8.657.000 Meksyk Ameryka Północna
13 Dżakarta 8.540.000 Indonezja Azja
14 Tokio 8.337.000 Japonia Azja
15 Nowy Jork 8.108.000 Stany Zjednoczone Ameryka Północna
16 Kinszasa 7.786.000 D. R. Konga Afryka
17 Lima 7.737.000 Peru Ameryka Południowa
18 Kair 7.735.000 Egipt Afryka
19 Pekin 7.481.000 Chiny Azja
20 Londyn 7.421.000 Wielka Brytania Europa
21 Teheran 7.153.000 Iran Azja
22 Bogotá 7.103.000 Kolumbia Ameryka Południowa
23 Dhaka 6.489.000 Bangladesz Azja
24 Lahaur 6.311.000 Pakistan Azja
25 Rio de Janeiro 6.024.000 Brazylia Ameryka Południowa
26 Bagdad 5.673.000 Irak Azja
27 Bangkok 5.104.000 Tajlandia Azja
28 Bangalore 4.931.000 Indie Azja
29 Santiago 4.837.000 Chile Ameryka Południowa
30 Kalkuta 4.852.800 Indie Azja
31 Toronto 4.612.000 Kanada Ameryka Północna
32 Rangun 4.478.000 Birma Azja
33 Sydney 4.395.000 Australia Australia
34 Madras 4.328.000 Indie Azja
35 Rijad 4.208.000 Arabia Saudyjska Azja
36 Wuhan 4.184.000 Chiny Azja
37 Petersburg 4.040.000 Rosja Europa
38 Chongqing 3.967.000 Chiny Azja
39 Xi'an 3.953.000 Chiny Azja
40 Chengdu 3.950.000 Chiny Azja
41 Los Angeles 3.877.000 Stany Zjednoczone Ameryka Północna
42 Aleksandria 3.812.000 Egipt Afryka
43 Tianjin 3.766.000 Chiny Azja
44 Melbourne 3.730.000 Australia Australia
45 Ahmadabad 3.720.000 Indie Azja
46 Pusan 3.679.000 Korea Południowa Azja
47 Abidżan 3.677.000 Wybrzeże Kości Słoniowej Afryka
48 Ćottogram 3.672.000 Bangladesz Azja
49 Kano 3.626.000 Nigeria Afryka
50 Hajdarabad 3.598.000 Indie Azja
... ... ... ... ...
144 Warszawa 1.704.717 Polska Europa
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (69 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=