Wszystko - Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
=> Nestle
=> Stokrotka
=> Tesco
=> Biedronka
=> Piotr i Paweł
=> Media Rodzina
=> Google
=> Microsoft
=> Prószyński i S-ka
=> Boeing Company
=> Walt Disney Pictures
=> The Walt Disney Company
=> Electronic Arts
=> Nokia
=> Airbus
=> Ferrari
=> BMW
=> Eurobank
=> Polbank
=> Grupa Samsung
=> Samsung Electronics
=> Samsung Constructions
=> Universal Music Grop
=> Columbia Pictures
=> Oriflame
=> Avon
=> Hollywood Records
=> 20th Century Fox
=> Warner Bros.
=> Sami Swoi
=> Orange
=> Polski9e Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
=> Mennica Polska
=> Amica Wronki S.A.
=> Indesit
=> Nike
=> Adidas
=> Puma
=> Electra Records
=> Warner Bros. Records
=> Atlantic Records
=> Reebok
=> Bayer
=> Solbus
=> New Line Cinema
=> Destan Entertainment
=> Start International Polska
=> Ferrero
=> Heineken
=> Browar Leżajsk
=> Grupa Żywiec
=> Browar Warka
=> St. James's Gate Brewery
=> Paramount Pictures
=> Valcom
=> BP
=> Winiary
=> LEGO
=> Pewex
=> Baltona
=> Bank Pekao S.A.
=> PKO BP
=> Bank BPH
=> GE Money Bank
=> UniCredit
=> ING Bank Śląski
=> Bank Handlowy
=> Bank Zachodni WBK
=> BRE Bank
=> Bank Millenium
=> Alior Bank
=> MultiBank
=> mBank Mobile
=> Bre Bank Hipoteczny S.A.
=> Alianz Bank Polska
=> Kredyt Bank
=> AIG Bank Polska
=> Bank Gospodarki Żywnościowej
=> Raiffeisen Bank Polska
=> Bank Polskiej Spódzielczości
=> Bank Ochrony Środowiska
=> GETIN Bank
=> Getin Holding
=> Noble Bank
=> Fortis Bank Polska
=> Bank DnB NORD Polska
=> Deutche Bank Polska
=> Rabobank Polska
=> Nordea Bank Polska
=> Invest Bank
=> Cyfrowy Polsat (sieć telefonii komórkowej)
=> Cyfrowy Polsat
=> Cyfra +
=> Platforma N
=> mBank
=> Lukas Bank
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, natomiast firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Przepisy ogólne dotyczące firmy zawierają się w art. 43– 43 Kodeksu cywilnego. Firma przynależy przedsiębiorcy i wymaga – co do zasady – ujawnienia we właściwym rejestrze, którym dla osób fizycznych jest Ewidencja Działalności Gospodarczej, zaś dla osób prawnych i ułomnych osób prawnych Krajowy Rejestr Sądowy.

Firma składa się z:

 • rdzenia będącego imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej lub nazwą osoby prawnej
 • dodatków (obligatoryjnych i fakultatywnych).

Firma powinna się dostatecznie odróżniać od firm innych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na tym samym rynku oraz nie może wprowadzać w błąd (w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu i miejsca jego działalności czy źródeł zaopatrzenia). Firma nie może być zbyta, jednakże przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania z jego firmy (ale pod warunkiem, że nie wprowadza to w błąd osób trzecich). Z punktu widzenia prawa prywatnego międzynarodowego firma podlega prawu siedziby przedsiębiorstwa należącego do danego przedsiębiorcy.

Firma podlega ochronie za pomocą następujących środków ochrony:

 • roszczenia o zaniechanie naruszeń (art. 4310 KC)
 • ochrony dóbr osobistych osoby fizycznej (art. 23 i 24 KC)
 • ochrony dóbr osobistych osoby prawnej (art. 23 i 24 w związku z artykułem 43 KC)
 • ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • przepisy prawa karnego.

 

Słowo firma jest spolszczeniem angielskiego firm, oznaczającego między innymi: trwały, mocny, pewny, niewzruszalny, wiążący; a we współczesnym języku biznesowym: przedsiębiorstwo, firma, dom handlowy. W okresie powstawania gospodarki rynkowej, użyte w odniesieniu do spółki podkreślało, że nie została ona założona w celu sfinalizowania jednej (bądź kilku) transakcji, ale ma trwały charakter i jej oferta jest wiążąca, co w owym okresie niekoniecznie było tak oczywiste jak obecnie.

Przedsiębiorstwo - wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka prowadząca działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. W jej skład wchodzą mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami.

Przedsiębiorstwo posiada samodzielność ekonomiczną. Może również, lecz nie musi, posiadać osobowość prawną.

Potocznie przedsiębiorstwo określa się również jako "firmę", jednak słowo to ma inne znaczenie prawne.

Podział przedsiębiorstw

Ze względu na charakter działalności przedsiębiorstwa można podzielić na:

Przedsiębiorstwa produkcyjne

 • przedsiębiorstwa wydobywcze
 • przedsiębiorstwa przetwórcze
 • przedsiębiorstwa obróbkowe
 • przedsiębiorstwa montażowe

Przedsiębiorstwa świadczące usługi

 • przedsiębiorstwa handlowe
 • przedsiębiorstwa komunikacyjne i transportowe
 • przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe
 • przedsiębiorstwa finansowe
 • przedsiębiorstwa o charakterze społecznym
 • inne przedsiębiorstwa usługowe

Ze względu na liczbę pracowników przedsiębiorstwa dzielimy na :

 • mikroprzedsiębiorstwa - zatrudniające do 9 pracowników
 • przedsiębiorstwa małe - zatrudniające od 10 do 49 pracowników
 • przedsiębiorstwa średnie - zatrudniające od 50 do 249 pracowników
 • przedsiębiorstwa duże - zatrudniające powyżej 250 pracowników

(Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, art. 104 – 106)

Ze punktu widzenia form własności można wyróżnić:

 • przedsiębiorstwa prywatne ( w tym przedsiębiorstwa będące własnością pojedynczych osób jak i rodzin oraz spółki)
 • przedsiębiorstwa spółdzielcze
 • przedsiębiorstwa komunalne
 • przedsiębiorstwa będące własnością pracowników

Formy współpracy przedsiębiorstw 

 • formy kooperacyjne współpracy przedsiębiorstw
  • kooperacja umowna
  • kooperacja bezumowna
  • kooperacja przemysłowa
  • joint-venture
  • alians strategiczny
  • networking
  • klaster
 • formy koncentracyjne współpracy przedsiębiorstw
  • fuzja
  • przejęcie
  • holding

Style zarządzania przedsiębiorstwem 

 • autokratyczny
 • paternalistyczny
 • integratywny
 • samorządowy

Koncern to ekonomiczna forma organizacji skupiającej przedsiębiorstwa o odrębnej osobowości prawnej należące do jednego właściciela; koncern powstaje na skutek koncentracji kapitału, w wyniku fuzji (łączenia) firm, dokonywanej zazwyczaj w drodze zakupu akcji lub udziałów innych firm. Firmy wchodzące w skład koncernu mają wspólny zarząd, lecz oddzielną osobowość prawną. jego następstwem może być ograniczenie konkurencji, zwiększenie zysków (wynikające z produkcji na większą skalę), umocnienia pozycji finansowej, gospodarczej, osiągnięcia wpływu na decyzje gospodarcze państwa. Jest to forma funkcjonowania będącego zmową producentów; zespół o odrębnie działającym przedsiębiorstwie należącym do jednego właściciela.


Wyróżniamy dwa rodzaje powiązań tworzących koncern:

 1. koncern pionowy, w którym przedsiębiorstwa łączą się kolejno według technologicznych etapów produkcji
 2. koncern poziomy, grupujący przedsiębiorstwa jednej branży

Korporacja - rodzaj organizacji (społecznej) zazwyczaj posiadającej osobowość prawną, której istotnym substratem są jej członkowie (korporanci). Członkostwo osób jest tym, co stanowi samą istotę korporacji, bez członków korporacja nie istnieje. Przy tym członkostwo musi mieć charakter względnie trwały i uregulowany wewnętrznym prawem danej korporacji (w tym znaczeniu korporacją nie jest np. zgromadzenie publiczne). Korporacja zazwyczaj zarządza sprawami swoich członków, w takim zakresie w jakim działają oni jako jej członkowie. Konkretne uprawnienia członków poszczególnych korporacji, a także ich struktury organizacyjne i zakres działania zależą już od określonych rozwiazań przyjętych przez ustawodawcę.

Początkowo mianem korporacji określano gildie (średniowieczne) i cechy rzemieślnicze a potem stowarzyszenia studenckie. Na kontynencie amerykańskim terminem tym określa się duże, rozgałęzione przedsiębiorstwa (spółki), często o charakterze międzynarodowym. Etymologicznie wyraz korporacja pochodzi od łacińskiego corporatio oznaczającego związek; połączenie części.

Korporacjami prawa cywilnego są np. stowarzyszenia, spółdzielnie, związki zawodowe, a korporacjami prawa publicznego - np. gminy (o takiej korporacji mówimy, że jest przymusowa bo nie ma w niej swobody aktu woli członków co do rozpoczęcia lub zakończenia przynależności; do danej gminy przynależy się z mocy prawa przez sam fakt zamieszkiwania na jej terenie).

Potocznie mianem korporacji określa się także samorządy zawodowe.

Organizacja typu korporacyjnego przeciwstawia się organizacjom typu zakładowego (zakładom), których istotnym substratem jest składnik nieosobowy (np. kapitał).


Spółka (łac. societas) rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej.


Jako spółkę określa się wiele różnych instytucji prawa, mających ze sobą niewiele wspólnego poza nazwą. Spółki systematyzuje się najczęściej według gałęzi prawa, która je reguluje. W prawie polskim wyróżnia się:

 • spółki prawa administracyjnego, które są zrzeszeniami osób powoływanymi do nadzoru nad wspólnymi przedsięwzięciami:
  • spółki wodne
  • spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych
 • spółki prawa cywilnego: obecnie jest to tylko spółka cywilna, która jest umową stypizowaną w Kodeksie cywilnym. Oznacza to, iż nie jest ona podmiotem żadnych praw ani obowiązków, nie posiada majątku - w obrocie występują natomiast wspólnicy spółki cywilnej, będący przedsiębiorcami, a wszelki majątek jest majątkiem wspólników i stanowi ich współwłasność łączną (bezudziałową).
 • spółki prawa handlowego (handlowe), które są (w pewnym uproszczeniu) odrębnymi podmiotami prawa, tworzonymi na podstawie odpowiednich umów:
  • spółki osobowe:
   • spółka jawna
   • spółka partnerska
   • spółka komandytowa
   • spółka komandytowo-akcyjna
  • spółki kapitałowe:
   • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   • spółka akcyjna
 • spółki paneuropejskie:
  • spółka europejska
  • europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
 • spółka handlowa
Niektóre spółki, ze względu na ich specyficzne cechy pozanormatywne, określa się mianem "lwiej spółki" lub "spółki cichej", inne spółki w oparciu o cechy normatywne kwalifikuje się jako spółki jednoosobowe, spółki dominujące, spółki powiązane, spółki zależne i spółki public

 


Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (164 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free