Wszystko - Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
=> Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
=> Wyższa Szkoła Biznesu i Przetsiębiorczości
=> Uniwersytet Rzeszowski
=> Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 
Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium, 'ogół nauczycieli i uczniów') - najstarszy rodzaj szkoły wyższej o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. Jednostki organizacyjne uniwersytetu posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dwunastu dyscyplinach, w tym przynajmniej po dwa uprawnienia w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych, matematycznych, fizycznych lub technicznych, przyrodniczych oraz prawnych lub ekonomicznych.


Politechnika, Uniwersytet technologii (gr. polýtechnos biegłość w wielu sztukach) jest to rodzaj akademickiej wyższej uczelni o profilu technicznym, nastawionej na interdyscyplinarny kierunek kształcenia, zapewniająca możliwość uzyskania tytułów zawodowych: inżynier i magister inżynier oraz stopni naukowych: doktor inżynier i doktor habilitowany inżynier. Pierwsze uczelnie techniczne powstały w Paryżu w XVIII w. Jedną z nich była uczelnia École polytechnique powstała w 1795 roku. Pierwszą uczelnią prowadzącą nauki w języku polskim od 1915 była Politechnika Warszawska (istniejąca od 1898 jako Instytut Politechniczny w Warszawie z rosyjskim językiem wykładowym). Na obecnym terenie Rzeczypospolitej najstarszą politechniką jest Politechnika Gdańska założona w 1904 (do 1945 z niemieckim językiem wykładowym). Najstarszą polską politechniką jest Politechnika Lwowska, założona w 1844, a od 1870 z polskim językiem wykładowym, obecnie na Ukrainie.

W Polsce szkoła wyższa może używać w nazwie wyraz politechnika, jeśli jej jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej sześciu dyscyplinach, w tym co najmniej w czterech dyscyplinach w zakresie nauk technicznych.Akademia - (łc. academia z gr. Akadémia) 1. Akademia Platońska – szkoła filozoficzna, założona przez Platona ok. 387 r. p.n.e. w gaju Akademosa, zgromadzenie uczonych lub artystów, którzy kształcą się pod kierunkiem wybitnego autorytetu, mające na celu rozwój nauki i sztuki. Pierwsze akademie powstały w epoce renesansu we Włoszech. Model współczesnej akademii nauk jako instytucji publicznej o zasięgu ogólnokrajowym ukształtował się XVII–XVIII w. Obecnie także- nazwa niektórych szkół wyższych kształcących specjalistów w różnych dziedzinach wiedzy. Akademiami nazywa się niektóre wyższe uczelnie (np. Akademia Medyczna, Akademia Sztuk Pięknych) albo instytucje, które są zgromadzeniami uczonych, literatów lub artystów (np. Polska Akademia Nauk).

Szkoła wyższa - jednostka organizacyjna państwowa lub prywatna działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub w przypadku uczelni kościelnych na podstawie umowy Rządu RP z władzami odpowiedniego kościoła. W polskim systemie edukacji jest to uczelnia kształcąca absolwentów liceów i techników, którzy zdali egzamin maturalny. Studia I stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera,II stopnia - magistra, magistra inżyniera . Niektóre kierunki mają jednak formę jednolitych studiów magisterskich i kończą się one uzyskaniem tytułu magistra lub lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii. Ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pozwala kontynuować naukę na studiach doktoranckich pozwalających uzyskać stopień naukowy doktora.

Poszczególne wydziały szkoły wyższej mogą być uprawnione do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego. Szkoła wyższa posiadająca przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora ma status uczelni akademickiej, a nie spełniająca tego warunku, uczelni zawodowej.

Poszczególne kierunki studiów w szkole wyższej podlegają akredytacji, polegającej na sprawdzeniu, czy dany kierunek odpowiada przewidzianym dla niego standardom kształcenia. Instytucją odpowiedzialną za akredytację szkolnictwa wyższego w Polsce jest Państwowa Komisja Akredytacyjna. Ponadto szkoły wyższe prowadzą studia podyplomowe, a także działalność naukową.

 

Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (101 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=