Wszystko - węgiel brunatny

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
=> Płody Rolne
=> Surowiec
=> węgiel kamienny
=> węgiel brunatny
=> ropa naftowa
=> gaz ziemny
=> żelazo
=> Siarka
=> Sól kamienna
=> Złoto
=> Srebro
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Węgiel brunatny to skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała w trzeciorzędzie w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza. Zawartość węgla 62-75%. Często stosowany jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 7,5 do 21 MJ/kg. Węgiel brunatny jest nieodnawialnym źródłem energii.

Polska Norma przewiduje, że:

  • zawartość wilgoci całkowitej nie powinna być wyższa niż 55%,
  • zawartość piasku w węglu brunatnym w stanie roboczym nie powinna być wyższa niż 6%,
  • zawartość lignitu włóknistego (tzw. ksylitu – odmiany węgla brunatnego o zachowanej strukturze drewna) nie powinna być wyższa niż 5%

Węgiel brunatny podzielono ze względu na wielkość ziarna na 7 sortymentów.

Nazwa Symbol Wymiar ziarna

mm

Kęsy Ks 600-80
Miał M 20-0
Orzech O 80-20
Gruby Gr 600-40
Drobny Dr 40-0
Średni Śr 300-0
Niesort N 600-0

Różnicuje się go także ze względu na twardość: miękki, a w nim lignitowy (ksylitowy), wydobywany głównie w kopalniach odkrywkowych oraz twardy, często wydobywany w kopalniach podziemnych.

Węgiel brunatny używany jest na rynkach lokalnych, ponieważ podczas transportu kolejowego mokry i zapopielony węgiel pod wpływem wilgoci "zbija" się w masę trudną do rozładowania, a w porze zimowej masa ta zamarza. Skutkiem tego elektrownie opalane węglem brunatnym najczęściej stawia się w pobliżu złóż, a surowiec z kopalni węgla brunatnego (KWB) dostarczany jest do nich przenośnikami taśmowymi. Wyjątkiem jest KWB w Koninie, gdzie węgiel do elektrowni Konin dostarczany jest osobną koleją przemysłową

Miejsca wydobycia w Polsce:

  • Zagłębie Konińskie (Konin, Koło, Turek)
  • Zagłębie Turoszowskie (Turów, Bogatynia)
  • Zagłębie Bełchatowskie (Bełchatów)
  • Sieniawa Lubuska

Złoża perspektywiczne węgla brunatnego w Polsce:

  • Legnica-Prochowice-Ścinawa - największe złoże węgla brunatnego Europie, przypuszczalnie również na świecie 
  • Gubin-Mosty-Brody.
  • Kozienice - Głowaczów.

Wydobycie w Polsce na 1999 r. to 63 mln ton a na 2001 aż 59,5 mln. Panuje tendencja spadkowa. Światowe wydobycie węgla brunatnego wyniosło w 2001 r. 880 mln ton. Przodowały w nim Niemcy (175 mln ton), Rosja (83 mln ton), USA (75 mln ton), Australia (67 mln ton), Grecja (63 mln ton), Polska (61 mln ton) i Turcja (57 mln ton). Ranking ten nie uwzględnia Chin, ponieważ chińskie źródła statystyczne podają wydobycie węgla brunatnego wraz z wydobyciem węgla kamiennego.

 

Historia węgla 

Profesor Hanna Czeczottowa, botanik, w 1947 roku odkryła złoża węgla w przyszłej kopalni "Turów", z bogactwem zachowanych trzeciorzędowych szczątków roślinnych.

Badania paleobotaniczne nad kopalną florą Turowa są nadal prowadzone przez pracowników Muzeum Ziemi, Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Geologicznego w Warszawie.

 

Roślinność węglotwórcza 

W złożu węgla brunatnego "Turów" występują dwa pokłady węgla: dolny o miąższości 20-30 m i górny o miąższości 18-35 m; pokłady przedzielone są warstwami międzywęglowymi. Górny pokład przykrywają warstwy stropowe o zmiennej miąższości, wynoszącej od kilku do 200 m, oraz osady czwartorzędowe.

Bogata flora mioceńska opracowywana w latach 1950-1980 przez zespół paleobotaniczny pod kierunkiem prof. H. Czeczottowej pochodzi z górnego pokładu węgla i z warstw stropowych. Osady z kopalną florą znajdowały się w peryferycznej strefie złoża turowskiego – obecnie już wyeksploatowanej i nieistniejącej.

Odkrywka węgla brunatnego "Turów" jest w dalszym ciągu obiektem intensywnych badań. Obecnie w części centralnej złoża trwają prace nad obszernym opracowaniem sedymentologicznym prowadzone przez J. R. Kasińskiego z Instytutu Geologicznego w Warszawie, oraz opracowaniem palinologicznym, której autorem jest M. Ziembińska-Tworzydło z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W mioceńskiej makroflorze Turowa wyróżnionych zostało 150 taksonów kopalnych należących do 114 rodzajów i 70 rodzin. Należy jednak podkreślić, że wśród kopalnych szczątków roślinnych wyraźnie dominują szczątki kilku taksonów: Sequoia, Glyptostrobus, Alnus, przedstawicieli Mastixiaceae i Symplocaceae oraz paproci Cyclosorus.

Różnorodność i obfitość roślinnego materiału występującego w złożu turoszowskim pozwalają na częściową rekonstrukcję wczesnomioceńskich zbiorowisk roślinnych tego rejonu. Rozległe bagienne obszary porastały zbiorowiska torfowiskowe: roślinność wodna i szuwarowa, lasy bagienne, zarośla krzewiaste. Z roślin wchodzących w skład tych zbiorowisk utworzyła się biomasa torfowa, a z niej po wielu milionach lat powstały pokłady węgla brunatnego. Tereny mniej wilgotne porastały lasy szpilkowe i mieszane.

 

Las mieszany 

W lesie mieszanym dużą rolę odgrywały rodzaje drzew i krzewów, które znane są dziś z obszarów o klimacie subtropikalnym. Były to m.in. liczne Symplocaceae, Mastixiaceae, Lauraceae oraz Styrax, Toddalia, Sabia, palmy. Oprócz nich rosły rodzaje drzew i krzewów, występujące obecnie w ciepłoumiarkowanej i umiarkowanej strefie klimatycznej takie jak: ambrowce (Liquidambar), wiązy (Ulmus), grujeczniki (Cercidiphyllum), orzechy (Juglans), dęby (Quercus). Towarzyszyły im liczne drzewa szpilkowe: sosny (Pinus), sośnice (Sciadopitys), sekwoje (Sequoia), a także jałowce (Juniperus) i inni przedstawiciele rodziny cyprysowatych (Cupressaceae). W lesie występowały liczne pnącza z rodziny winoroślowatych (Vitaceae), jak również mchy i paprocie.

O dominacji sekwoi w lesie mieszanym świadczą liczne poziomy pni stojących "in situ", które zachowały się w brzeżnej części odkrywki Turów I – obecnie już wyeksploatowanej. Oprócz sekwoi w "poziomach leśnych" znaleziono również pnie jałowca. Las ten według prof. M. Kostyniuka miał prawdopodobnie znaczenie torfotwórcze, gdyż w złożu przestrzenie między nasadami pni były wypełnione węglem.

Inne poziomy pni mogły reprezentować zbiorowiska leśne odmiennego typu – zbiorowiska lasu bagiennego, na co wskazują nieliczne pnie Glyptostrobus znalezione w warstwach stropowych odkrywki Turów I.

 

Torfowisko krzewiaste i las podmokły 

Na terenach mniej podmokłych rosły gęste zarośla, w których występowały krzewy zarówno o liściach opadających jak i wiecznie zielonych. Głównymi składnikami były: Cyrilla, Clethra i woskownica (Myrica).

Towarzyszyły im pnącza (Dioscorea, Smilax) oraz paprocie (Osmunda). Otwarte przestrzenie porastały wrzosowate, a nad brzegami wód rosły olsze (Alnus), brzozy (Betula), ambrowce (Liquidambar), wiązy (Ulmus), orzeszniki (Carya), skrzydłorzechy (Pterocarya).

Torfowiska krzewiaste, obok lasów bagiennych, miały duże znaczenie w tworzeniu się węgli brunatnych. Powstały z nich głównie węgle detrytyczne (ziemiste).

 

Las bagienny z Glyptostrobus 

W lesie bagiennym głównym składnikiem były drzewa Glyptostrobus. Świadczą o tym obficie występujące różnorodne szczątki: fragmenty pni, odciski w sferosyderytach ulistnionych gałązek, zwęglone nasiona. Drzewom Glyptostrobus towarzyszyły drzewa liściaste – błotnie (Nyssa) i w mniejszej ilości cypryśniki (Taxodium). Drzewa te poprzez wykształcenie rozszerzonych nasad pni są przystosowane do wysokiego (do ok. 1 m) poziomu wód.

Cypryśnik i Glyptostrobus wytwarzają dodatkowo korzenie powietrzne tzw. pneumatofory, wyrastające pionowo ponad powierzchnię podłoża. Niekiedy w lesie bagiennym dużą rolę odgrywały olchy (Alnus).

Lasy bagienne o zmiennym udziale Glyptostrobus i Taxodium były pospolitym zbiorowiskiem węglotwórczym w trzeciorzędzie Europy, utworzyły się z nich węgle brunatne ksylitowe i ksylitowo-detrytyczne (ksylitowo-ziemiste).

Obecnie lasy bagienne z cypryśnikiem i błotnią przetrwały wyłącznie na atlantyckim wybrzeżu Ameryki Północnej m.in. na Florydzie. Inny ważny składnik lasu trzeciorzędowego – Glyptostrobus – rośnie dziś w podmokłych lasach południowo-wschodnich Chin.

 

Zbiorowiska szuwarowe 

Nad brzegami wód rozwijały się zbiorowiska roślin szuwarowych, złożone z wysokich turzyc (Carex), trzcin (Phragmites), pałki (Typha). Wśród tych roślin prawdopodobnie dużą rolę węglotwórczą odgrywała trzcina. Świadczą o tym obficie występujące w Turowie szczątki kłączy, obecnie zaliczane do rodzaju Phragmites, dawniej opisywane z innych złóż brunatnowęglowych jako Marcoduria.

W głębszej wodzie rosły jeżogłówki (Sparganium), kotewki (Trapa), salwinie (Salvinia) oraz z tropikalnej rodziny Zingiberaceae – Spirematospermum.

Z torfowisk szuwarowych powstały pokłady węgla piropissytowego.


W nadkładzie kopalni węgla brunatnego w Turowie występują głównie osady plejstoceńskie, które wg Ciuka (1951) związane są ze zlodowaceniem krakowskim i środkowopolskim. W tych osadach w Turowie znaleziono szczątki mamuta w postaci fragmentów ciosu oraz kości piszczelowej (tibia).

Dzisiaj stronę odwiedziło już 16 odwiedzający (29 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=