Wszystko - Fundacja im. Stefana Batorego

Strona startowa
Kontakt
Księga gości
Technika
Historia
Astronomia
Podział administracyjny
Państwo
Muzyka
Zwierzęta
Rośliny
Mitologia
Malarstwo
Wrestling
Piłka Nożna
Zespół muzyczny
Film
Kabaret
Partia Polityczna
Polityka
Siły Zbrojne, Wojsko
Zasoby naturalne
Medycyna
Papież
Religia, Związek wyznaniowy
Firma, Przedsiebiorstwo, Koncern, Korporacja, Spółka
Serial Telewizyjny, Telenowela
Hutnictwo
Plemię, Wielkie Plemię
Wieżowiec
Rolnictwo
Czasopismo, Gazeta
Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży
Literatura
Miasto, Wieś, Osada
Pisarz; Poeta; Dramaturg
Imię
Książęta, Królowie,Cesarze, Prezydenci, Premieerzy, Ministrowie, Politycy
Rody,Dynastie
Gra komputerowa
Kościół (budynek) i Cerkiew (budybek)
Narkotyk
Transatlantyk (statek)
Fantastyka
Chemia
Fundacja
=> Fundacja Rodzić po Ludzku
=> Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
=> Fundacja Książąt Czartoryskich
=> Fundacja Dzieci Niczyje
=> Fundacja im. Bolesława Chrobrego
=> Fundacja im. Stefana Batorego
=> Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Skoki Narciarskie
Zamek, pałac
Stadion, Hala
Wielka Rzeczpospolita
Chorby
Sporty Walki, sztuki walki
Reality Show
Synagoga
Ankiety
Portal Internetowy, Strona intrnetowa
Organizacja, początki, początki,teologia i liturgia
Aktor, Muzyk, Kompozytor, Producent filmowy, Producent muzyczny, Dialogista
Uniwersytet, Politecjnika, Akademia, Szkoła wyższa
Album, Singiel
Filozofia
Telewizja publiczna, Telewizja
Patriarcha
Matematyka, Logika
Język (mowa)
Kopalnie
Prawo
Informatyka
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokrzałcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane
Dziennikarz, Publicysta,
Fizyka
Biologia
Ekonomia
Elektrownia, Elektrociepłownia, Ciepłownia
Zakon
Charakterystyki postaci
Psychologia, Psychiatria, Seksuologia
Komiks
Rzemiosło
Fikcyjne Organizacje i Organy władzy
Skala Termometryczna
Gatunek Muzyczny
Fikcyjne Konflikty zbrojne i bitwy
Waluta
Zawód
Architektura
Inżynieria
Plac, Rynek
Meczet
Kopalnia
Cmentarz, Kirkut, Mizar
Klasztor, Monastyr, Ławra, Klasztor buddyjski
Pisarz, Poeta, Dramaturg
Boks
Karty do gry 

Fundacja im. Stefana Batorego, założona przez George’a Sorosa, urodzonego na Węgrzech amerykańskiego finansistę i filantropa, oraz grupę przywódców polskiej opozycji demokratycznej lat 80., jest niezależną, paramasońską niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Warszawa-Praga w dniu 7 maja 1988 roku.

Nazwa instytucji pochodzi od polskiego króla węgierskiego pochodzenia Stefana Batorego. Celem Fundacji jest budowa społeczeństwa obywatelskiego: społeczeństwa ludzi świadomych swych praw i obowiązków, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym, odpowiedzialnych za siebie i za swoją wspólnotę. Propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa oraz rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.

Fundacja jest laureatem statuetki Dziecięcej Nagrody SERCA, jaką otrzymała od dzieci ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych "SERCE" ze Świdnicy.

Pola działania 

 • Wspieranie inicjatyw obywatelskich

Pomaga niezależnym organizacjom pozarządowym, które podejmują działania tam, gdzie rola lub możliwości państwa są niewystarczające, udziela dotacji nie tylko na projekty, ale i na długofalowe działania programowe i na wzmocnienie organizacji: planowanie strategiczne, poprawę zarządzania, budowę stabilności finansowej; wspiera inicjatywy społeczne, które angażują obywateli w życie publiczne i przyczyniają się do wyrównywania szans grup społecznie słabszych lub upośledzonych.

 • Dostęp do prawa i kontrola społeczna instytucji publicznych

Wspiera działania zapewniające obywatelom dostęp do informacji i pomocy prawnej oraz wymiaru sprawiedliwości. Pomaga w realizacji programów edukacji prawnej i obywatelskiej. Upowszechnia wiedzę prawną i metody społecznej kontroli instytucji publicznych. Działa na rzecz ograniczenia korupcji oraz obrony praw jednostki przed nadużyciami ze strony władzy.

 • Pomoc i współpraca międzynarodowa

Pomaga w procesie demokratyzacji sąsiadom ze Wschodu – szczególnie na Białorusi i Ukrainie. Wspiera działania sprzyjające wymianie doświadczeń związanych z przemianami politycznymi i społecznymi. Realizuje projekty, których celem jest budowa dobrych relacji sąsiedzkich ze Wschodem i Zachodem. Włącza się w debatę o przyszłości wspólnej Europy. Działa na rzecz zwiększenia roli inicjatyw obywatelskich w stosunkach między narodami, w propagowaniu zasad demokracji i poszanowania praw człowieka.

Metody działania 

Podstawową metodą pracy Fundacji jest udzielanie dotacji na projekty i wsparcie instytucjonalne organizacji działających na rzecz dobra publicznego. Realizuje też, samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami z kraju i zagranicy, rozmaite przedsięwzięcia: jest gospodarzem publicznych debat na tematy związane z polityką, problematyką społeczną i stosunkami międzynarodowymi, wydaje publikacje, prowadzi badania i kampanie społeczne, organizuje konferencje, seminaria i szkolenia.

W swojej działalności przestrzega zasad przejrzystości i otwartości. Stosuje jasne procedury podejmowania decyzji i przyznawania dotacji. Opiera się na rekomendacjach komisji ekspertów, które opiniują wnioski i proponują sposób rozdziału funduszy. Coroczne sprawozdanie finansowe poddane jest audytowi zewnętrznemu.

Władze

Rada Fundacji 

Rada spotyka się raz w roku; do jej zadań należą: nadzór nad działalnością Fundacji, wytyczanie głównych kierunków działań, powoływanie i odwoływanie prezesa i członków Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań. Członków pierwszego składu Rady powołał Fundator (George Soros); następnych powołuje swą decyzją Rada.

W skład Rady wchodzą:

 • Przewodnicząca – Anna Radziwiłł, historyk
 • Członek honorowy – George Soros

Członkowie:

 • Jan Krzysztof Bielecki
 • Bogdan Borusewicz
 • Wojciech Fibak
 • prof. Bronisław Geremek
 • prof. Leszek Kołakowski, filozof, Uniwersytet Oksfordzki
 • prof. Marcin Król, historyk idei, Uniwersytet Warszawski, redaktor naczelny miesięcznika „Res Publica Nowa”
 • Olga Krzyżanowska, lekarz
 • prof. Krzysztof Michalski, filozof, dyrektor Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu
 • dr Andrzej Olechowski, ekonomista
 • prof. Zbigniew Pełczyński, politolog, Uniwersytet Oksfordzki
 • ks. bp Tadeusz Pieronek
 • prof. Andrzej Rapaczyński, prawnik, Columbia University
 • prof. Hanna Suchocka (członkostwo zawieszone na czas pełnienia misji dyplomatycznej)
 • prof. Stanisław Wellisz, ekonomista, Columbia University

Zarząd Fundacji 

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd powoływany przez Radę na dwuletnie kadencje. Do zadań Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji merytorycznych i finansowych dotyczących działalności Fundacji oraz powoływanie dyrektora Fundacji. Zarząd spotyka się na comiesięcznych posiedzeniach. W skład Zarządu wchodzą:

 • Aleksander Smolar, prezes
 • Klaus Bachmann, członek
 • Nathalie Bolgert, członek
 • dr Mirosława Grabowska, członek
 • prof. Jacek Kochanowicz, członek
 • Jarosław Kurski, członek
 • prof. Andrzej Rychard, członek
 • prof. Andrzej Ziabicki, członek

Finanse 

Do głównych darczyńców Fundacji Batorego należą:

 • Open Society Institute z Nowego Jorku (10 224 463,94 PLN dotacji w 2005 r.),
 • Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe z Waszyngtonu (4 952 044,72),
 • Robert Bosch Stiftung ze Stuttgartu (1 205 151,27),
 • Wszyscy, którzy przekazali 1% swego podatku na tą instytucję (328 187,33),
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych z Warszawy (186 328,32),
 • Charles Stewart Mott Foundation z Flint, Michigan (160 800,00),
 • Friends of Batory Foundation z Waszyngtonu (146 883,75),
 • Ford Foundation z Nowego Jorku (136 542,00),
 • Commercial Union Polska Sp. z o.o. z Warszawy (104 984,83).

Łącznie w 2005 r. Fundacja im. Stefana Batorego uzyskała przychodu w wys. 17 633 845,39 PLN. Na wydatki programowe przeznaczono 16 521 962,94 PLN.

Dzisiaj stronę odwiedziło już 47 odwiedzający (221 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=